Rekisterinpitäjä
INTO Concept Oy, Lemuntie 3-5 C, 00510 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
contact@intoconcept.com

Rekisterin nimi
INTO Concept Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, markkinointiin liittyvien toimenpiteiden seuraamiseen sekä dokumentointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut intressimme ylläpitää liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä rekisteröidyille tuotteistamme, palveluistamme ja tapahtumistamme. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön, erityisesti yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin pääasialliset tiedot
– Henkilön nimi
– Sähköpostiosoite
– Yrityksen nimi
– Markkinointiaktiviteetteihin liittyvät tiedot, kuten henkilön osallistuminen esim. kilpailuihin ja tapahtumiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan INTO Concept Oy:n verkkosivuilta (yhteydenotto-  ja tilauslomakkeet, materiaalilataukset) ja INTO Concept Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista.

Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, seminaarit, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne. sekä erilaiset julkiset lähteet.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan INTO Concept Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivalla INTO Concept Oy:n henkilöllä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin INTO Concept Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. INTO Concept Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon.
Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Toimintamalli:
Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä INTO Concept Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
Sinulle toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti INTO Concept Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.